Kaiko Moti Index Page
spacer

Kaiko Moti
(Indian, 1921-1989)
spacer
Birds of Prey
spacer
"Birds of Prey"
Etching
22-1/4 x 17 inches
25/120